Giao dịch với chúng tôi

THỰC HIỆN NHANH, CHÊNH LỆCH TỪ 0 ĐIỂM, ỨNG DỤNG DÀNH CHO DESKTOP/WEB/MOBILE

Mở Tài khoản Demo Mở Tài khoản Thực

0% phí hoa hồng ký quỹ

Không bao giờ phải mất phí hoa hồng cho việc ký quỹ của bạn! 0% phí hoa hồng cho tất cả lượt ký quỹ với TurboForex

Miêu tả

Ký quỹ khách hàng không bị tính phí bất kỳ khoản hoa hồng nào, cho dù sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào. Nếu nhà thanh toán tính phí hoa hồng, TurboForex sẽ bồi thường và nạp 100% giá trị ký quỹ vào tài khoản của bạn.

Hết hạn

Chúng tôi đề xuất 0% phí hoa hồng cho mỗi lần ký quỹ không giới hạn thời gian.

Ví dụ

1. Bạn đã ký quỹ $1000 vào tài khoản giao dịch của bạn, và mặc dù nhà cung cấp thanh toán tính 2% phí hoa hồng, chúng tôi vẫn ký quỹ $1000 vài tài khoản giao dịch của bạn.

Mở Tài khoản Thực Điều khoản và điều kiện

Phương thức thanh toán